MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás ohľadne zliav, cenových ponúk a iných detailov...


Business man REATEK

e-mail: info@vipstany.sk

Sledujte nás na
FACEBOOK-u


Kontakt » Ochrana os.údajov
Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť chráni dôvernosť osobných údajov a zaručuje ich nevyhnutnú ochranu proti všetkému, čo by ju mohlo narušiť. Spoločnosť prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti a jej predajnými partnermi.

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre komunikáciu a realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt.

K čomu údaje slúžia?

Pre účely potvrdenia objednávky, realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Komu môžeme údaje odovzdať?

Spracovatelia a (spoloční) správcovia

Osobné údaje môžu vedľa nás, našich zamestnancov a osôb pre nás činných spracovávať tiež naši zmluvní spracovatelia alebo spoloční správcovia, ktorí sa podieľajú na zaistení našich služieb. Jedná sa predovšetkým o:

  • poskytovateľov webového rozhrania a IT technológií (aplikácia pre správu e-mailových správ, CRM systémy a pod.),
  • dodávateľov služieb nevyhnutných pre prevádzku spoločnosti (administratíva, správa účtov a platieb, vymáhanie dlhov, komunikácia a pod.),
  • poskytovateľov špecializovaných služieb (právne, konzultačné, finančné, HR a pod.),
  • obchodných zástupcov alebo sprostredkovateľov,
  • dalšie osoby, pokiaľ k tomu dáte súhlas alebo majú iný právny titul k získaniu vašich údajov.

Obchodní partneri

V prípade obchodných oznámení môžu byť príjemcom osobných údajov i naši obchodní partneri, ktorí vám na ich základe zasielajú svoje reklamné ponuky.
V rámci oprávneného spracovania môžeme osobné údaje odovzdávať i ďalším osobám (napr. výmena informácií za účelom prevencie podvodov a pod.). Pokiaľ k tomu majú zákonom daný dôvod, môžu získať prístup k osobným údajom i ďalšie tretie strany (napr. polícia a iné orgány verejnej moci).

V prípade, keď by sa u nás niečo menilo a prevádzali sme našu obchodnú alebo inú činnosť ako celok alebo i jej časť na inú osobu, potom by súčasťou takého prevodu boli i osobné údaje, ktoré sa tejto činnosti týkajú. Rovnako by to bolo i v prípade, že by sme boli v súlade s právnymi predpismi nútení takéto zmeny urobiť.

Mlčanlivosť

Všetky osoby, ktoré s nami spolupracujú a ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvných povinností, sú viazané mlčanlivosťou a dodržujú dostatočné štandardy zabezpečenia vašich údajov.

Ako dlho máme údaje u seba?

Doba uchovania a archivácie osobných údajov je závislá na niekoľkých faktoroch, ktoré sa uplatnia podľa konkrétnej situácie, v ktorej sú osobné údaje spracovávané. Najčastejšie sa osobné údaje spracovávajú po dobu trvania a plnenia zmluvných alebo i mimozmluvných záväzkov (pre zjednodušenie ďalej len zmluva). Po skončení zmluvy sa osobné údaje ďalej spracovávajú z dôvodu ochrany našich alebo vašich práv a záujmov (príp. záujmov tretích osôb), a to po dobu nevyhnutnú k ich zaisteniu alebo výkonu. Táto doba je primárne určená podľa premlčacích dôb stanovených zákonom (obchodný zákonník, občiansky zákonník v prípade FO) alebo zmluvou. Doby sa môžu líšiť podľa druhu záväzku alebo práva, ktorého sa údaje týkajú. V prípade niektorých dokumentov sme povinní údaje, ktoré sú v nich obsiahnuté, uchovávať po dobu stanovenú podľa právnych predpisov (najmä v oblasti účtovníctva, daní, pracovnoprávnej alebo v oblasti archívnictva podľa zvláštneho zákona).

V prípade udelenia súhlasu ku spracovaniu k určitým účelom je doba spracovania daná trvaním súhlasu, ak nie je priamo pri súhlase uvedené inak. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať a tým spracovanie ukončiť.

Aké sú Vaše práva?

Vo vzťahu ku spracovaniu vašich osobných údajov môžete využiť nasledujúce práva:

Právo na informácie

Máte právo dostať informácie pred spracovaním i v priebehu spracovania na vašu žiadosť. Na žiadosť vám oznámime, či vaše osobné údaje spracovávame, a ďalej, pokiaľ o to požiadate, informácie o účeloch, kategóriách údajov, príjemcoch (kategóriách), dobe uchovania (kritériách), vašich právach vrátane možnosti sa obrátiť na dozorný úrad, zdrojoch údajov (pokiaľ nepochádzajú od vás), automatizovanom individuálnom rozhodovaní a odovzdávaní do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (vhodných zárukách).

Právo na prístup

Okrem informácií o spracovaní máte právo na kópiu údajov, ktoré sú o vás spracovávané.

Právo na opravu

Správca by mal spracovávať presné údaje, pri zistení nesprávnosti údajov máte právo na opravu.

Právo na výmaz („byť zabudnutý“)

Máte právo na vymazanie svojich údajov, ale iba vtedy pokiaľ netrvá iný, právom uznaný dôvod pre spracovanie, ktorý správca môže použiť (vrátane ochrany svojich oprávnených záujmov a práv).

Portabilita

Máte právo dostať spracovávané údaje, ktoré sa spracovávajú na základe súhlasu alebo na základe uzavretia alebo plnenia zmluvy a ktoré ste sami poskytli alebo ktoré priamo vyplývajú zvašej činnosti, v strojovo čitateľnom formáte. Platí len pre automatizovane spracovávané údaje.

Právo vzniesť námietku

Platí pre prípady spracovania z dôvodu verejného záujmu, ktorý správca zastáva, alebo jeho vlastného oprávneného záujmu, vrátane priameho marketingu. Máte právo vzniesť proti takému spracovaniu námietku a správca má povinnosť takéto spracovanie posúdiť z hľadiska splnenia všetkých pravidiel podľa predpisov. V prípade priameho marketingu takéto spracovanie po vznesení námietky vždy zastaví.

Právo na odvolanie súhlasu

V prípade spracovania založeného na vašom súhlase môžete súhlas kedykoľvek odvolať, a to emailom, telefonicky, písomne alebo cez webový formulár.

Právo na obmedzenie

Máte právo na obmedzené spracovanie svojich údajov, ak
- popierate presnosť údajov, a to do doby, než správca presnosť overí
- údaje nie sú potrebné pre účely spracovania, avšak požadujete ich spracovanie pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov
- ste vzniesli námietku proti spracovaniu, pokým nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami
- spracovanie údajov bolo protiprávne a požadujete namiesto výmazu údajov iba obmedzenie ich spracovania.

Automatizované individuálne rozhodovanie

V prípade, kedy dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, ktoré pre vás má podstatné dôsledky (napr. by viedlo k neuzavretiu zmluvy, k zamietnutiu výplaty plnenia, zmene podmienok dohodnutej služby a pod.) máte právo nechať takéto rozhodnutie preskúmať, vyjadriť sa k nemu a prípadne ho napadnúť.

Právo obrátiť sa na dohľad, súd

Môžete sa obrátiť na úrad pre dohľad (Úrad na ochranu osobných údajov – www. dataprotection.gov.sk) alebo na súd.

Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše žiadosti týkajúce sa spracovania osobných údajov vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Pokiaľ to nastane, informujeme vás o takomto predĺžení do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s dôvodmi pre tento odklad.

Kontakty sú uvedené v záhlaví dokumentu. Uplatniť môžete i kontakt na našich webových stránkach.

Čo keď sa niečo zmení?

Túto informáciu budeme pravidelne aktualizovať a bude vždy dostupná na našom webe. Pokiaľ by došlo k zásadnej zmene spracovania osobných údajov, budeme vás o tom priamo informovať.

Táto Informácia o spracovaní osobných údajov je platná a účinná od 25. 5. 2018.